Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula Informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE.L 119), zwanego dalej RODO Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych (FEIS) informuje, że przetwarza dane osobowe oraz:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych
  z siedzibą przy ul. Warszawskiej 10/14 lok. 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki reprezentowany przez Prezesa Zarządu,
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, może kontaktować się z Inspektorem Danych pod adresem fundacja_eis@interia.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. e RODO dla realizacji celów statutowych FEIS oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami danych mogą być:
  1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
   z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  2. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z FEIS
   w Tomaszowie Mazowieckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest FEIS w Tomaszowie Mazowieckim reprezentowanym przez Prezesa Zarządu.
  3. twoje dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb odpowiedzi na Twoje pytanie na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku zamówienia
   i korzystania z naszych usług, na podstawie odrębnych zgód takich jak np. umowa współpracy.
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez dostawcę poczty elektronicznej, podmiot świadczący usługę hostingu, podmiot świadczący usługę dostępu do sieci Internet oraz operatora telefonii komórkowej, jeżeli będzie to niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Tobą.
   W przypadku korzystania z naszych usług Twoje dane mogą być przetwarzane przez inne, wyłącznie uprawnione na podstawie zawartych umów podmioty współpracujące, czyli np. podmioty będące zaangażowane w kontakt.
  5. Twoje dane będą przetwarzane w sposób ręczny oraz automatyczny, w tym również w formie profilowania.
  6. Twoje dane nie są przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  7. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb odpowiedzi na Twoje pytanie i/lub do czasu żądania ich usunięcia.
  8. Masz prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo ich edytowania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy, masz także prawo do skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 6. Podanie danych jest dobrowolne jednak, odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z usług i instrumentów FEIS.

Napisz do nas lub zadzwoń

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych

ul. Warszawska 10/14 lok.5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 508-443-500
email: fundacja_eis@interia.pl