O mediacji

Czym jest mediacja? 

Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemne satysfakcjonujące porozumienie. 

 

Zasady i standardy mediacji w „Tkalni Zgody”. 

 

Profesjonalizm i powodzenie mediacji, jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów, zależy w dużej mierze od profesjonalizmu mediatorów i wysokiego poziomu ich etyki zawodowej, dlatego też Centrum Mediacji i Dialogu „Tkalnia Zgody” wprowadza z góry określone standardy prowadzonych mediacji, do których należą: 

1. Dobrowolność uczestnictwa w mediacji i zawierania porozumień – mediator nie zmusza stron ani do podjęcia mediacji, ani do osiągnięcia porozumienia. Przed mediacją strony uzyskują informację o możliwości wycofania się na każdym jej etapie oraz o możliwości wybrania innego mediatora

2. Neutralność wobec przedmiotu sporu. 

3. Nie narzucanie rozwiązań przez mediatora

4. Bezstronność wobec mediacji– mediator nie przychyla się do żadnej racji ze stron, mediację prowadząc w sposób taki, aby ewentualna nierównowaga między stronami nie wpływała na przebieg mediacji, ani na jej ostateczny rezultat. Jeśli mediator nie jest w stanie prowadzić mediacji  sposób bezstronny, jest zobowiązany do wycofania się z postępowania mediacyjnego. 
Mediator wystrzega się stronniczości lub okazywania uprzedzeń i oceniania stron ze względu na jakiekolwiek przesłanki (np. wiek, płeć, pochodzenie lub zachowanie się podczas mediacji). 

5. Poufność mediacji – zarówno mediacja, jak i jej przebieg i rezultaty, są objęte tajemnicą mediacji (z wyjątkiem przestępstw wymienionych w art. 240 kodeksu karnego). Mediator przechowuje dokumentację z mediacji w sposób respektujący zasadę poufności 

6. Jawność i przejrzystość mediacji – mediator informuje strony o istocie i przebiegu procesu mediacji, w tym informuje o: 

  • swojej bezstronności i neutralności 
  • sprawdzenia ewentualnej poprawności porozumienia przez sąd 
  • o możliwości spotkań na osobności
  • swoich obowiązkach
  • zasadzie poufności 
  • możliwości przerwania mediacji 

7, Wysoki poziom kwalifikacji zawodowych – mediatorzy stale pogłębiając i doskonaląc swoje umiejętności oraz etyki zawodowej. 

8. Odpowiednie warunki do prowadzenia mediacji – miejsce takie powinno być neutralne i gwarantować stronom poczucie bezpieczeństwa, prywatności i korzystania z podstawowych wygód. 

9. Jasność oferowanych usług– w tym jej kosztów, korzyści, oraz możliwych efektów. 

 

 

Rodzaje mediacji

1. Mediacje możemy podzielić się ze względu na sposób komunikowania się stron i tym samym wyróżnić można: 

 Mediacje pozasądowe- w której strony bezpośrednio nawiązują kontakt z mediatorem, prosząc go o pomoc w rozwiązaniu konfliktu nim sprawa trafi on do sądu,

Mediacja sądowa- strony do mediacji zostają skierowane przez sędziego. 

2. Mediacje możemy podzielić również ze względu na gałąź prawa, której dotyka. Tym samym wyróżnić możemy następujące rodzaje mediacji. 

 

Mediacje cywilne – mediacje prowadzone pomiędzy osobami fizycznymi, pomiędzy osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi lub innymi pomiotami,
w zakresie: sporów o zapłatę, podziału majątku, podziału współwłasności, sprawy spadkowe, bądź w innych sprawach wnoszonych do Sądów Cywilnych.

Mediacje rodzinne – pomiędzy rodzicami, w zakresie, alimentacji, rozwodu, separacji, kontaktów z dziećmi czy byłymi małżonkami, alimentacji, ustalania zasad oraz innych spraw wnoszonych do Sądów Rodzinnych i Nieletnich.

Mediacje gospodarcze – mediacje prowadzone pomiędzy podmiotami gospodarczymi, dotyczące m.in. sporów o zapłatę, wykonywania zobowiązań umownych, podziału spółek, nieuczciwej konkurencji, praw autorskich oraz innych sporów  wnoszonych do Sadów Gospodarczych.

Mediacje w sprawach karnych – dotyczące sporów pomiędzy sprawcą a ofiarą, dotyczące głównie naprawy szkody przez sprawcę. 

Mediacje w sprawach nieletnich– dotyczą nieletnich sprawców czynów karalnych.

Mediacje pracownicze – z zakresu prawa pracy. Dotykające głównie sporów o przywrócenia do pracy, odszkodowanie, mobbing, kontrakty menadżerskie, równe traktowanie w zatrudnieniu oraz w  sprawach wnoszonych do Sądów Pracy.

Mediacje społeczne – dotyczą konfliktów pomiędzy różnymi grupami społecznymi np., spory sąsiedzkie, konflikty pomiędzy mieszkańcami, a instytucją publiczną.

Mediacje szkolne/ rówieśnicze – rozwiązywanie sporów w szkołach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, w relacjach uczeń-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel, wychowawca-grupa.

 

Napisz do nas lub zadzwoń

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych

ul. Warszawska 10/14 lok.5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 508-443-500
email: fundacja_eis@interia.pl