AKTUALNOŚCI

 

04.01.2021

 

UWAGA! dla osób biernych zawodowo zgłaszających się po 1 stycznia do projektu wymaganym dokumentem jest także zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby niepracującej (Patrz: sekcja DO POBRANIA

 

Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia jego wydania przez ZUS. 

12.10.2020 r., 

Informujemy, o opublikowaniu w sekcji DO POBRANIA dokumentów zgłoszeniowych do projektu „PROJEKT PRACA”!

Osoby zainteresowane przystąpieniem do procesu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z dokumentami oraz prawidłowe wypełnienie i dostarczenie do Biura projektu w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Farbiarskiej 20/24 lok B107.

 

Formularza zgłoszeniowego (wraz z ewentualnymi załącznikami) oraz Klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych.

 

Rekrutacja trwa! Napisz: fundacja_eis@interia.pl lub zadzwoń: 508 443 500

Zapraszamy

 

Szanowni Państwo!

 

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt:

 

„Projekt-Praca”

 

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Rekrutacja trwa! Napisz: fundacja_eis@interia.pl lub zadzwoń: 508 443 500

 

Zapraszamy!

O PROJEKCIE

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-10-B018/20

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2020-10-01 do 2022-03-31 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 989 556,55 zł PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 841 123,07 PLN

 

CEL PROJEKTU:  

Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 46 biernych zawodowo osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku 18-67 l. zamieszkujących  w powiatach tomaszowskim i opoczyńskim woj. łódzkiego prowadzące do powrotu na rynek pracy. 

 
GRUPA DOCELOWA:

– 100% uczestników to bierni zawodowo, zagrożeni wykluczeniem społecznym mieszkańcy powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego woj. łódzkim

– min. 50% to osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z zaburzeniami psychicznymi


W RAMACH PROJEKTU UCZESTNICY ZOSTANĄ OBJĘCI NASTĘPUJĄCYMI FORMAMI WSPARCIA: 

 

  Indywidualna Ścieżka Reintegracji -4h/UP

  Trening Umiejętności Społecznych – 40h

  Poradnictwo psychologiczne-10h

  Poradnictwo zawodowe-24h zajęć grupowych i 4h/UP

  Specjalistyczne wsparcie doradcze -8h/UP

  Pośrednictwo pracy -8h/UP

  Szkolenia-śr.100h

  Staże – śr. 6 miesięcy

 

Napisz do nas lub zadzwoń

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych

ul. Warszawska 10/14 lok.5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 508-443-500
email: fundacja_eis@interia.pl